Crònan An Maighdinn - Mhara (The Mermaid's Croon)

03:16
Ross Crean
2014
Ross Crean

Lyrics

Crònan An Maighdinn-Mhara
(The Mermaid's Croon)

CHORUS : 
Ho! mo nigh’n dubh
He! mo nigh’n dubh
Mo nighean dubh
‘S tu mo chuachag. 
 
Caidil a luaidh
Fo chobhair nan stuadh
Air bodha na suain
'S do bhruadar 's a' cheòban
 
Caidil a ghraidh
O caidil mu thràth
Is t'athair air bhàigh
Is fadal mo phòig air
 
Eala rid' thaobh
Is roin os do chionn
Lacha Mhoire 's a' chaol
'S cha'n fhaobar bhrònag
 
 
TRANSLATION:

Sleep beneath
The foam o’ the waves
On reefs of sleep
Dreaming in dew mist. 

Thy seabed
The seals o’er head
From reivers dread
Securely guarding 

While I croon,
White swan of the moon,
Wild duck of the sound,
By thee are resting.